Опит за промяна на наредбата за зелената система на София въпреки отмяна от съда

Опит за промяна на наредбата за зелената система на София въпреки отмяна от съда

Становище на Националната асоциация на строителните предприемачи

Ние от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) сме категорично "за" съществуването и прилагането на нормативни актове, които ще позволят да се запази и доразвие зелената система на Столична община. София има шанса още от общия градоустройствен план "Мусман" през 1938 г. да е планирана с огромни зелени площи, които са запазени през годините в последващите планове, потвърдени са и от действащия ОУП. Жилищните комплекси, проектирани и изградени по времето на социализма, също са с ниска плътност на застрояване и големи зелени площи. Действащият устройствен план - ОУП, също предвижда озеленяване за всеки конкретен парцел с регламентираните параметри за съответната зона. Изпълнението на това изискване в последните години строго се следи от общинските органи, което доведе и до положителен ефект за облика на кварталите.

Къде тогава е проблемът?

Според нас от НАСП действащият подход за опазването и развитието на зелената система не отговаря на съвременните тенденции и изискванията на обществото. Проблемът идва от липсата на цялостни стратегия, план и бюджет за развитие на зелената система. Действащата нормативна база е насочена към рестрикции и изисквания към гражданите - собственици на малки имоти, което не може да реши проблема. Няма концепция за решаване на казуса с наличието на частни имоти в парковите пространства. Големите зелени клинове в южната част на града са необлагородени и недостъпни за хората. Голяма част от гражданите дори не предполагат за тяхното наличие, защото минават по градските магистрали покрай тях, без да имат възможност да се разходят в зелената площ.

Всичко това се потвърждава и в настоящия проект за изменение и допълнение на наредбата

за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Ние от НАСП смятаме, че цялата процедура по заснемане с кординати на растителността, направа на експертна оценка и даване на становище е противоконституционна и лишена от резултат процедура. Доводите за това са следните.

С ОУП обществото е регулирало даден частен имот, отредило го е за строителство, отговарящо на потребностите му. Със същия този ОУП са дадени задължителни параметри за озеленяване. В този ред на мисли е лишено от логика да се изследва в момента каква растителност има, защото по действащия план при застрояването трябва да се засади нова, съгласно действащия закон. Тази процедура единствено увеличава административната тежест и създава предпоставки за корупция. Нещо повече. Тя не може да завърши със забрана за строителство, защото това би противоречало на действащия план.

Преди започване на строителство за нас е не само противоконституционно, но и противоестествено администрацията да решава в един частен имот как собственикът да управлява растителността. От НАСП не виждаме каква ще е ползата за зелената система и обществото растителността да бъде заснета с кординати, вместо да се разширява и поддържа. Това е невъзможна заради огромния обем задача. Нещо повече - дейността и разходите по това се вменяват на гражданите - собственици на терени.

Прилагаме юридическа обосновка на нашето твърдение

Въпреки че не е обявена за обществено обсъждане, както се изисква от чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и не са проведени обществени консултации с гражданите и юридическите лица, в т.ч. и с браншовите организации, предстои внасянето на проекта в Столичен общински съвет за приемането му.

  • С Наредбата за изменение и допълнение на действащата Наредба за зелената система на Столична община (СО) се предлагат изменения на текстове, по които има висящо съдебно производство.

С Решение №745/ 08.02.2023 г. ХV тричленен състав по адм.д. № 6415/2022 г. на АССГ, по жалба на НАСП, е ОТМЕНИЛ като незаконосъобразни в обжалваната част чл. 7а, ал. 1, т. 1 и т. 3 , чл. 21, ал. 3 т. 1 и т. 2; чл. 23, ал. 1 и ал. 2, чл. 7б, ал. 4; чл. 22, ал. 1 от Наредбата, приети с Решение №794 по Протокол №45/21.12.2017 г. на Столичния общински съвет (СОС). С оспорените текстове е въведено изискване за представяне на "експертно становище", издавано от органите по озеленяване при СО, в производствата за одобряване на подробни устройствени планове и за издаване на визи. Първоинстанционният съд е приел, че отменените текстове от наредбата са незаконосъобразни, защото противоречат на разпоредбите на Закона за устройството на територията - чл. 63, ал. 4 и чл. 140.

Решението на първоинстанционния Административен съд София град (АССГ) е обжалвано както от СОС, така и от НАСП, а образуваното касационно адм.д. № 3683/2023 г. на Върховен административен съд е насрочено за разглеждане на 18.09.2023 г.

Независимо от съдебното производство в предложения нов проект на НИД НИПОЗССО, в §1, §3, §4 и §11 отново се предлага общинските органи по озеленяване да дават становища при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране, когато компетентен да ги одобри е главният архитект на СО. Считаме, че това нормативно разрешение противоречи на цитираното решение на АССГ, което, макар и да не е влязло в сила, съдържа изводите на съда относно тълкуването и прилагането на приложимите законови норми. Процесният проект е стартиран преждевременно, преди да бъде приключено касационното производство пред ВАС и затова е незаконосъобразно.

  • Нецелесъобразни и свързани с излишна административна тежест за гражданите са и предложените текстове, с които се въвежда изискване за картотекиране и картографиране на дълготрайната растителност преди издаването на виза за проучване и проектиране и/или разрешение за строеж. Устройствените показатели за съответната зона, съдържащи се в Общия устройствен план, определят задължителен процент за озеленяване, който ще се изпълни след застрояването. Предвид това изискване, за което органите следят стриктно при въвеждане на сградите в експлоатация, напълно безпредметно се явява картотекирането на дълготрайната растителност, съществуваща в имота преди реализиране на строителството. Освен това считаме, че картотекирането и картографирането на растителността е задължение на общинските органи по озеленяване и собствениците на имотите не следва да се обременяват с разходи за тази дейност, защото се увеличава административната тежест.

Националната асоциация на строителните предприемачи последователно представя в Столичен общински съвет подробно мотивирани писмени възражения срещу незаконосъобразните изменения на този подзаконов нормативен акт, включително и срещу най-новия проект.

Тъй като Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система е важен за управлението на града нормативен акт, призоваваме обществеността и браншовите организации да изразят становища против предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за зелената система на Столична община.

Източник: www.capital.bg

Обекти

Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

  • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

  • ж.к. Овча Купел 1
Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

  • Бул. Джеймс Баучер 8
Люлин Цветница

Люлин Цветница

  • ж.к. Люлин 9
Мамарчев 3

Мамарчев 3

  • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Бели Дунав II

Бели Дунав II