Промените в ЗУТ са наложителни

Промените в ЗУТ са наложителни

Промените в ЗУТ са наложителни . Целия закон и нормативната уредба има нужда от рестарт , защото заложените в тях принципи не отговарят на сегашните потребности на обществото . Доказателство за това , че всички участници в инвестиционния процес предприемачи , собственици на терени , администрация и граждани са недоволни . За съжаление 30 годни ние като общество и избраните от нас политици не успяхме да създадем проста , справедлива и работеща система от правила , която да регламентира отношенията между участниците в процеса . В стремежа си да защитят обществения интерес политиците дописват и допълват нещо , което принципно е сбъркано и така го правят още по – сложно и неработещо.

Предприемачите искаме прости ясни правила , по които да може да се регулират и застрояват територии. Те трябва да важат за всички и да са лишени от възможност за субективно тълкование , което поражда корупционни практики и напрежение. Ние искаме тези правила да са приети от цялото общество и да няма излишно напрежение при започване на всеки нов обект. Напрежение породено в повечето случай от политици в опозиция , които мислят на къса позиция и искат да се възползват от него за краткосрочни политически дивиденти. Подобна ситуация намалява възможността за реализиране на строително производство , което намалява приходите в бюджета , работните места и богатството на нацията. Прави предлагането по – малко от търсенето и така оскъпява продукта до нива непостижими за един човешки живот.

НАСП участва в работна група към КСБ, в която се консолидирахме в няколко основни изисквания към новия закон. За нас е важно закона да се раздели на такъв за градоустройство, за проектиране и за строителство . Причина за това, е че и трите направления на инвестиционния процес са много различни и бидейки в един закон го прави тромав и тежък. Искаме да се опростят процедурите изисквани със закона с цел по точното им и бързо прилагане. Предлагаме да има точно разписани срокове за извършване на всяка процедура от страна на администрацията и възможност за персонални санкции при неспазване на сроковете. Предлагаме администрацията да бъде разтоварена от съгласуване на проектите във всичките им части , а да се концентрира върху проверка за спазване на градоустройствените показатели. Такъв е световния опит.

Предлагаме да се мине към електронно администриране на целия процес както е в съседните Македония и Сърбия.

Кои са основните пречки пред бранша

Основен проблем е сложната и неработеща нормативна база . Тя не позволява на администрация да извършва вменените и услуги по регулиране на територии и съгласуване на проекти в законите срокове . По този начин времето за реализирането на един инвестиционен проект не отговаря на съвременната динамика и намалява обществения оборот . Така и се оскъпява крайния продукт , което го прави все по – недостъпен за населението . При смяната на собствеността възникнаха много казуси , което обществото е оставило нерешени до днес . Един от тях е наличието на частни имоти под улиците , което прави невъзможно застрояването и облагородяването на цели територии . Друг основен проблем е , че Общината няма стратегия и програма за изграждане на инфраструктурата по кварталите . Това е оставено в ръцете на частни компании като Софийска Вода и ЧЕЗ . Застрояването на територии се предхожда от изграждане на инфраструктурата , поради което градът се развива нелогично и нехармонично . Проблем за бизнеса е , че Общината не изпълнява основен свой ангажимент за благоустрояване на ново застроените територии . Това води до поява на кални гета без улично осветление изпълнени със скъпи и лъскави сгради . Проблем за предприемаческия бранш е политическия модел , който води до неспазване на закона в една уж правова държава . При всеки протест на граждани срещу строителство на даден обект политиците се опитват да го спрат въпреки , че той е законен и в обществен интерес . Последното е предизвикано от грешен стремеж за повече избиратели без да се дава сметка за намаляването на приходите в обществото и пагубността за едно общество, когато не се спазва закона. Според световната практика , когато обществото се е подавало на исканията на протестиращото малцинство резултатите не са били добри за мнозинството.

Диалог с институции

НАСП е в непрекъснат диалог със СГО . Проведени са множество срещи , на които са дискутирани проблемите на бранша и обществото . В диалог със СГО НАСП участва в промените по ЗУЗСО и редица наредби . НАСП е входирала предложение за решаване на проблема с частните имоти под улиците , предложения за промяна на ЗУТ . Благодарение на разбирането от страна на СГО и желанието и за промени по действащата нормативна база , които ще улеснят работата на предприемачите и администрацията в момента се работи по промяна на редица нормативни актове , включително и промяна на основния закон ЗУТ . Надяваме се и в бъдеще предложенията ни да бъдат приемани и разглеждани сериозно от Общината .

Жилищна политика

За съжаление България е може би единствената страна без реално работеща стратегия за жилищното строителство не само в Европа , но и в Света . Едно от основните задължения на Държавата е да създаде условия за наличие на достъпни жилища за населението . Така това население може да е работоспособно полезно за себе си и за страната си . Жилището е стока от първа необходимост . Човек дошъл да работи и живее в даден град има три възможности . Да си купи жилище , да живее под наем или да живее на улицата . Първите две възможности предполагат наличие на жилище . Стойността на жилищата трябва да е такава , че да е осъществима за един човешки живот . В стремежа си да се застраховат от протести съответно загуба на избиратели политиците създават всевъзможни рестрикции и ограничения в разрешителните режими за жилищно строителство . Това води до оскъпяване на продукта и намаляване на предлагането , което прави цените вече недостъпни за средния Българин .

Най – големия проблем на Страната ни това е демографската тенденция за намаляване и застаряване на населението . Един от механизмите за намаляване на тази тенденция е Държавата да създаде условия за наличие на достъпни жилища за младите семейства . Ще дадем няколко примера за това от световната практика . В Сърбия при покупка на първо жилище от младо семейство не се дължи ДДС . Така Държавата лишавайки се от част от прихода от жилищното строителство създава условия за младите семейства да останат в страната . В Туркменистан Държавата закупува жилищата от частните предприемачи и ги продава на населението на по – ниски цени , от тези на които ги е придобила .

Поради горе казаното жилищната стратегия е изключително важна за населението и Страната . Заради това преди да бъде изготвена трябва да се проведе задълбочен анализ на сектора и неговите тенденции . Трябва да се проучи световния опит в областта . Трябва да се поискат предложения от всички участници в процеса и изготвената стратегия да се подложи на широк обществен дебат . Така в този процес може да се избере стратегия работеща конкретно за нашата Страна и приета от бизнеса и обществото . За съжаление до момента не са поискани мнения и предложения от браншовите организации в областта .

Предложения в смисъл бизнесът да предоставя част от жилищата на общините безплатно ще нарушат пазарния механизъм и практика показва , че това в една пазарна икономика не води до нищо добро за обществото . Такива предложения са наивни и неработещи . Един добър механизъм , доказан от световната практика , е публично частното партниране . Държавата и общините могат да предоставят свои регулирани терени или да регулират цели нови територии , които да бъдат застроени от бизнеса като част от жилищата ще останат за обществото . Възможно е и срещу служебно регулиране и изграждане на инфраструктура от общините на територии с частни терени собствениците на тези терени и бизнесът , който ще ги застрои да предоставят на общините част от построените жилища . По този начин общините ще разполагат с банка жилища за социални нужди . В същото време ще се усвоят нови територии , където ще има предлагане на жилища на по – достъпни цени .

Според НАСП в условията на демокрация и пазарна икономика жилищна политика не може да се реализира посредством рестрикции , ограничителни режими , вменяване на несвойствени ангажименти на участниците в процеса или данъчни промени . Това трябва да стане посредством намаляване на административната тежест в целия инвестиционен процес , който съпровожда изграждането на жилища . Трябва да се либерализира цялата система , която прави възможно процедирането и изграждането на жилища . Така предлагането ще се увеличи в следствие , на което цените ще се нормализират и качеството ще се подобри .

Облекчения при покупка на първо жилище от млади семейства

Това е модел , който е приет в Сърбия . Там държавата се лишава от ДДС то при продажба на жилище на младо семейство . По този начин продукта става достъпен за младите и така Държавата се надява да задържи и върне в страната повече млади хора . Знаем , че най – големият проблем на България това е намаляването и застаряването на населението . Това е един начин размерът на проблема да се намали .

Балансиране на пазара

Жилището е стока от първа необходимост . То не е лукс стока като бижу или автомобил . Човек има три възможности . Да живее на улицата , под наем или да закупи жилище . Без първото всички предполагат наличие на жилище . Жилището не е борсова стока подвластна на световната спекула . Докато има реална необходимост от жилища в София за хора дошли да работят и живеят в столицата цените ще се покачват . Обществото е създало толкова сложни правила за вадене на строително разрешение , че ваденето му коства години . Това намалява възможностите за реализация на проекти , което води до това търсенето да е повече от предлагането . При либерализиране на административните изисквания ще има по – голямо предлагане и цените ще се нормализират . Относно строителен бум не можем да говорим . През най - силната 2008 година сектора е дал 20000 жилищни единици , при положение , че по времето на социализма в София всяка година се предаваха по 30000 жилища .

Развитие на НАСП

До момента НАСП извървя дълъг и ползотворен път . От своето създаване участвахме в редица законодателни инициативи касаещи бранша . Проведохме редица срещи с администрацията и сродни организации , участвахме в редица работни груби . Надяваме се в следващите години членската ни маса да се увеличи , което ще позволи още по –пълноценно.

Обекти

Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

  • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

  • ж.к. Овча Купел 1
Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

  • Бул. Джеймс Баучер 8
Люлин Цветница

Люлин Цветница

  • ж.к. Люлин 9
Мамарчев 3

Мамарчев 3

  • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Бели Дунав II

Бели Дунав II