Съдът окончателно отмени дублираща се такса за строителните предприемачи в София

Съдът окончателно отмени дублираща се такса за строителните предприемачи в София

Строителните предприемачи внасят в бюджета на София милиони от различни такси, в това число и за разрешения за строеж", твърди председателят на асоциацията им Георги Шопов. Неведнъж обаче предприемачи са признавали, че таксите за строителни разрешения в столицата са необичайно ниски за европейски град. Грубо казано, те са по 7 евро за кв.м разгъната застроена площ.

От строителните предприемачи няма да се изисква да плащат по 20 ст. на час на кв.м, когато в хода на строежа затварят улици и други публични площи в София. При подобни обстоятелства ще продължат да дължат такса на кв.м на ден. Това става ясно от решение на Върховния административен съд от 10.12.2019 г., с което окончателно се потвърждава предходно решение на Административния съд - София-град (АССГ).

"Общината не следва да приема такса за такава услуга, защото тя дублира предвиденото в друг член на същата наредба, според който ползването на пространства за строително-монтажни работи се заплаща на дневна база", коментира Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Делото е образувано по жалба на асоциацията.

Такса на ден, без допълнителна такса на час

Ползването на обществени пространства при строително-монтажни работи се регламентира от Столичната община (СО) с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО. Наредбата (чл. 30, ал.1, т.2) веднъж въвежда "такса за ползване за строителни обекти - за кв.м на ден", в Раздел II "Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение". Таксата варира от 1.30 лв/кв. метър на ден за улици в първа зона на града до 0.80 лв/кв.м за четвърта зона.

Втори път чл.19 б от Приложение №12 предвижда такса "за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер - 0.20 лв./час на 1 кв.м", по линия на Направление "Транспорт и транспортни комуникации".

В жалбата си срещу решението на АССГ от общината са обяснили, че въвеждането на цена на час стимулира максимално краткото ограничаване на движението. Те обосновават тази допълнителна такса с това, че тя е за друга услуга, предоставяна по друга линия - от направление "Транспорт и транспортни комуникации".

От ВАС потвърждават, че въпросната услуга не е предвидена в закон и не може да се въвежда с наредба на Столичния общински съвет.

Отпадат обществените обсъждания в поне 15 случая

Освен това по друга жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) Върховният административен съд окончателно е потвърдил и отмяна на голям брой от предвидените обществени обсъждания (виж карето). Те са залегнали в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столичната община.

С оспорените норми от въпросната наредба се въвежда задължително обществено обсъждане като част от процедурата по издаване на редица административни актове извън предвиденото от нормативните актове от по-висша степен (ЗУТ и ЗУЗСО), обяснява в мотивите си съдът. По този начин законът се дописва с подзаконов нормативен акт. "Такъв вид "оперативна самостоятелност" е недопустимо да се въвежда с подзаконови норми, тъй като граничи с "административен произвол", още повече че не се обвързва с конкретни критерии, пише в мотивите на ВАС.

Кои обществени обсъждания се отпадат с решението на ВАС*

чл. 4 ал. 1

- на визи за проектиране

чл. 4, ал. 2

1. интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Столичната община;

2. заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на:

2.1. нов общ устройствен план или изменение на действащия общ устройствен план;

2.2. подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на общински обекти от първостепенно значение;

2.3. задания за конкурси в областта на пространственото развитие и устройство на територията;

2.4. подробни устройствени планове за паркове и градини;

2.5. подробни устройствени планове за гробищни паркове;

2.6. подробни устройствени планове, които по служебно възлагане от Столичната община се изработват по реда на чл. 16 от ЗУТ;

2.7. специализирани подробни устройствени планове (СПУП) съгласно чл. 111 от ЗУТ;

2.8. подробни устройствени планове, свързани с опазване и закрила на недвижими културни ценности, отразени в схемите в документите на действащия ОУП за културно-историческото наследство, с изключение на тези, минали обществено обсъждане по смисъла на чл. 81, ал. 4 от Закона за културното наследство;

3. проекти за:

3.1. подробни устройствени планове, предвиждащи изграждане на сгради с височина над 50 м. на територията на Столичната община, като измененията на тези планове се подлагат на обществено обсъждане през височина от +25 м.;

3.2. изменение на подробни устройствени планове за паркове и градини;

4. обемно-устройствени проучвания по ЗУЗСО за устройствената зона на новия делови център (Ц1);

5. схеми за поставяне (обща част) на преместваеми обекти и рекламни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община, в имоти - публична общинска собственост;

6. инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

чл. 4, ал. 3

(3) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, извън случаите по ал. 1 и 2, може да се провежда и по решение на Столичния общински съвет или по заповед на кмета на Столичната община, а по въпросите на отделен район на Столичната община - по заповед на кмета на района.

* из "Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столичната община"

Обекти

Хайдушка гора III

Хайдушка гора III

  • ж.к. Стрелбище, ул. Хайдушка гора № 112
Затворен комплекс Белинов

Затворен комплекс Белинов

  • София, ж.к. Овча Купел
Затворен комплекс Линкълн А и Б

Затворен комплекс Линкълн А и Б

  • ж.к. Овча Купел 1
Дружба - Списаревски

Дружба - Списаревски

Овча купел - Църква

Овча купел - Църква

Баучер

Баучер

  • Бул. Джеймс Баучер 8
Люлин Цветница

Люлин Цветница

  • ж.к. Люлин 9
Мамарчев 3

Мамарчев 3

  • Адрес: кв. Хаджи Димитър, ул. „Капитан Георги Мамарчев"
Бели Дунав II

Бели Дунав II