Изкоп

Изкопните работи се извършват по изработен проект със съответните мерки за укрепване и обезопасяване . Земната основа се приема от инженер геолог . Следи се за характеристиките на основата по цялата площ на изкопа преди полагането на подложния бетон.